Poďakovanie B. Milosrdenstvu

Za povolanie nás z ničoty do bytia, ďakujeme Ti, Pane.

Za Tvoje jasle, svätý kríž a veľkonočné ráno,

Za zostúpenie Ducha Svätého s jeho siedmimi darmi,

Za kresťanských rodičov,

Za to, že si nás prijal za synov a dcéry a za dedičov  Tvojho kráľovstva,

Za možnosť poznať svätú vieru,

Za zjavenie tajomstva Najsvätejšej Trojice,

Za prvé sväté prijímanie a právo každý deň k nemu pristupovať,

Za rozhrešenie na súde zmierenia vždy, keď po tom zatúžime,

Za milosť sviatosti birmovania ako znamenia Tvojho rytierstva,

Za moc a silu, ktorú vylievaš na vyvolených v sviatosti kňazstva,

Za neprestajnú nekrvavú obetu svätej omše,

Za svätý olej na spásu chorých a zmierňovanie ich bolestí,

Za vážnosť, česť a dôstojnosť sviatosti manželstva,

Za všeobecnú Cirkev, ktorá nás všetkých zjednocuje, dvíha a posväcuje,

Za Svätého otca a jeho neomylnosť vo veciach viery a mravov,

Za Kráľovnú neba a Matku milosrdenstva,

Za čistotu jej nepoškvrneného srdca,

Za jej ochranu nad nami a prostredníctvo v milostiach Božieho milosrdenstva,

Za anjela strážcu a jeho pomoc v boji s mocnosťami temnosti,

Za Tvoje skonávanie v Getsemanskej záhrade a preliaty krvavý pot,

Za rany Tvojich rúk a nôh ako zadosťučinenie za naše trestuhodné činy,

Za ranu Tvojho srdca a vodu i krv, ktoré z nej vytryskli,

Za nevyčerpateľný prameň Tvojho nekonečného milosrdenstva,

Za milosrdenstvo, ktoré preukazuješ najzatvrdilejším hriešnikom,

Za milosrdenstvo, ktoré preukazuješ spravodlivým a pobožným,

Za Tvoju prítomnosť vo Sviatosti oltárnej a milosrdné prebývanie s nami,

Za zjavenie Tvojho milosrdenstva a strelnej modlitby: „Ježišu, dôverujem v Teba!“,

Za udelené cnosti: vieru, nádej a lásku,

Za vlasť a materinskú reč,

Za voľbu syna slovanského národa za Tvojho viditeľného zástupcu na zemi,

Za Tvoju dobrotu, štedrosť a starostlivosť voči nám,

Za ukryté milosti Tvojho nekonečného milosrdenstva,

Za vypočutie všetkých prosieb ctiteľov Božieho milosrdenstva, ďakujeme Ti, Pane.

Bože, Tvoje milosrdenstvo je nepreniknuteľné a poklady Tvojho zľutovania sú nevyčerpateľné. Láskavo na nás zhliadni a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.